Protokół z przeprowadzonego przeglądu ofert cenowych: POBIERZ

 

01.10.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

W Par.3 umowy Zamawiający wprowadził zmiany.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę asortymentu w postaci testów psychologicznych, publikacji/podręczników specjalistycznych, pomocy terapeutycznych/edukacyjnych w ramach projektu nr: RPLU.11.02.00-06-0073/18, pn. środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Pliki do pobrania